PEAD 2011

Program PEAD – Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011 kontynuacja z lat poprzednichPKPS- jako jedna z czterech ogólnopolskich organizacji- pomaga najboższym organizując i prowadząc dożywianie, dzięki żywności otrzymywanej w ramach unijnego programu PEAD.W tym roku do rozdzielenia mamy 204208 ton żywności. Na asortyment składa się 21 pozycji – mąka pszenna, kasza manna, makaron świderki, makaron muszelki, ryż biały, kasza gryczana, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, musli, herbatniki, kawa zbożowa instant, krupnik, chleb chrupki żytni, kasza jęczmienna z gulaszem, makaron z gulaszem, zupa pomidorowa z ryżem, ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony, mleko UHT, mleko w proszku pełne (ekstra), masło ekstra.Żywność przekazują najbardziej potrzebującym terenowe placówki PKPS. Wsparcie otrzymują osoby indywidualne, zakwalifikowane na podstawie  list odbiorców ostatecznych, zweryfikowanych przez właściwe terytorialnie Ośrodki Pomocy Społecznej. Część produktów jest także wykorzystywana na przygotowywanie posiłków w naszych placówkach opieki stacjonarnejWykonanie tegorocznego planu na koniec czerwca to 112516 ton żywności co stanowi 55 procent wykonania rocznego planu pomocy
Wsparcie doradcze IPD – zapytanie ofertowe

PKPS wystosował zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu wsparcia doradczego IPD przez indywidualne sesje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w tym opracowanie i przygotowanie materiałów doradczych w formie portfolio IPD w ramach projektu „Nowe Doświadczenia – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem”, Szczegóły  w załącznikach do pobrania poniżej.

Program PEAD – Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

Europejski Program Pomocy Żywnościowej – PEAD – w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje od 1987 roku. Podstawowym założeniem Programu jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych (zboża, ryż, mleko, masło) na cele pomocy społecznej i wsparcie żywnością osób najbardziej potrzebujących. Od 2004 roku Polska jako członek UE może w pełni brać udział w programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności.Od kilku lat PKPS- jako jedna z czterech ogólnopolskich organizacji- pomaga najboższym organizując i prowadząc dożywianie dzięki żywności otrzymywanej z UE. Ilość i zakres otrzymywanej żywności stale się zwiększa. Obecnie roczny obrót przekracza 164 724 94 ton a w asortymencie znajdują się między innymi: ryż, mąka, makarony, mleko, masło, kasze, cukier, dżemy, musli, ser twardy i miękki (żółty). Żywność terenowe placówki przekazują w porozumieniu ( na wniosek) OPS bezpośrednio potrzebującym lub działającym na rzecz potrzebujących organizacjom charytatywnym.W Polsce bezpośredni udział w Programie biorą: Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Istota PEAD polega na bezpłatnym przekazywaniu osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.Polska będzie mogła wykorzystać w ramach programu 2001/2020 następujące towary żywnościowe:

ryż
zboża
odtłuszczone mleko ,
masło

Zgodnie z zasadami UE, przedsiębiorcy wybrani w drodze przetargu dostarczą do magazynów wybranych organizacji charytatywnych gotowe artykuły spożywcze w zamian za towary udostępnione przez UE.

Towary przetworzone to: ryż, ser żółty, sery topione, mleko UHT, mąka i makaron. Do magazynów organizacji charytatywnych w naszym kraju trafią gotowe artykuły spożywcze, w tym:

mleko UHT w opakowaniach kartonowych
ser żółty w opakowaniach
ser topiony w opakowaniach
mąka w opakowaniach
ryż w opakowaniach
makaron w opakowaniach

Zgodnie z przyjętym planem rozdysponowania żywności, pomoc ta obejmuje około 1 mln najuboższych mieszkańców Polski. Dystrybucją zajmują się w/w ogólnopolskie organizacje partnerskie oraz mniejsze podmioty, działające lokalnie i współpracujące na co dzień z FPBŻ. Udział PKPS w ogólnej puli żywności objętej Programem PEAD 2005/2006 zgodnie z decyzją Ministerstwa Polityki Społecznej wynosi 15%.

Artykuły dostępne w ramach Programu są dostarczane do magazynów na terenie 16 województw. Transport żywności ze wskazanych magazynów do odbiorców finalnych organizowany jest przez zarządy terenowe PKPS i na ich koszt. Czas dystrybucji żywności ograniczony jest jedynie terminami przydatności do spożycia. Podstawowym założeniem Programu jest udzielanie systematycznej, tj. comiesięcznej pomocy osobom potrzebującym. Produkty objęte Programem (opakowania jednostkowe) są wyraźnie oznaczone napisem „Pomoc UE” oraz „Produkt dostarczany w ramach Programu: Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”

Jednostki organizacyjne Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej prowadzą dystrybucję artykułów żywnościowych objętych Programem wśród beneficjentów ostatecznych w dwojaki sposób:

poprzez rozdawnictwo osobom indywidualnym,
poprzez przygotowywanie posiłków na miejscu w placówkach opieki stacjonarnej prowadzonych przez PKPS.
Rozdawnictwo osobom indywidualnym odbywa się na podstawie przygotowanych list odbiorców ostatecznych zweryfikowanych przez właściwe terytorialnie Ośrodki Pomocy Społecznej. Poszczególne jednostki organizacyjne PKPS są zobowiązane do prowadzenia ewidencji osób odbierających żywność, listy pokwitowań odbioru itp.

Podstawę prawną przygotowywania list odbiorców indywidualnych stanowią przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r., w szczególności art.7 i 8 w/w ustawy. Weryfikacja list odbiorców indywidualnych ma na celu zapewnienie, aby produkty trafiły do najbardziej potrzebujących osób i rodzin ubogich, bezrobotnych, wielodzietnych itp.

Drugą formą dystrybucji zostaną objęte osoby korzystające z opieki stacjonarnych placówek PKPS takich jak: noclegownie, jadłodajnie, świetlice, kluby seniora itp. Placówki te są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji wykorzystania otrzymanych artykułów żywnościowych (protokół wykorzystania, rejestr osób korzystających z pomocy itp.). Wyłącznie z tej formy dystrybucji mogą korzystać osoby bezdomne. Osobom bezdomnym nie wydajemy produktów w formie rozdawnictwa indywidualnego.

Z Programu PEAD w br. mogą pośrednio korzystać jednostki typu przedszkola, szkoły tj. stołówki prowadzone w tych placówkach, wydające ciepłe posiłki. W zamian za darmowo przekazane produkty żywnościowe, szkoły lub ajenci prowadzący stołówki muszą zobowiązać się na piśmie do wydawania określonej ilości darmowych obiadów dla dzieci, których rodzice nie są w stanie tych obiadów opłacać (wskazani przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej).

Komentarze są wyłączone.