FEAD 2016

 Okres realizacji Podprogramu 2016 

od 0 8 2 0 1 6  do 0 6 2 0 1 7

 

 Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

         Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 1268  PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

            Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016 .

Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmuje:

makaron jajeczny 5 kg – 10 torebek,
ryż biały 5 kg – 5 torebek,
herbatniki 2 kg – 10 opakowań,
mleko UHT 9 l – 9 kartonów,
ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg – 6 kostek,
groszek z marchewką 3,20 kg – 8 puszek,
fasola biała 3,20 kg – 8 puszek,
koncentrat pomidorowy 1,28 kg – 8 puszek,
powidła śliwkowe 1,20 kg – 4 słoiki,
gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg – 5 puszek,
filet z makreli w oleju 1,36 kg – 8 puszek,
szynka drobiowa 2,70 kg – 9 puszek,
cukier biały 4 kg – 4 torebki,
olej rzepakowy 4 l – 4 butelki
pasztet 0,16 – 1 sztuka
szynka wieprzowa 0.3 – 1 sztuka.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2016.

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!!

Punkty dystrybucji żywności w Podprogramie 2016 PO PŻ 2014-2020

 Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

Plan działań towarzyszących FEAD 2016 w I kwartale 2017 r.

warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

Informujemy ponadto, że w Podprogramie 2015 PKPS w całym kraju udzielił pomocy żywnościowej

327 430 osobom potrzebującym, w tym:
104 573 dzieciom w wieku do 15 lat,
22 347 seniorom w wieku 65 lat i więcej,
5 526 osobom bezdomnym,
50 443 osobom niepełnosprawnym,
88 330 osobom bezrobotnym.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy łącznie w formie paczek żywnościowych i posiłków 32 966,216 ton artykułów spożywczych, z czego 67,79 % było współfinansowane z Programu FEAD.

Zorganizowaliśmy także 1511 warsztatów edukacyjnych w ramach środków towarzyszących, w których udział wzięło 27 490 osób korzystających z pomocy żywnościowej.

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).

Komentarze są wyłączone.