PROGRM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) PODPROGRAM 2020

Okres realizacji Podprogramu 2020

od 1 2 2 0 2 0     do 0 8 2 0 2 1

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla jednej (każdej) osoby w rodzinie. 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
   Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:
Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków (posiłki wydawane są tylko w placówkach uprawnionych takich, jak schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych, jadłodajnie, dzienne placówki opiekuńcze dla dzieci).

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo                                   a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2020.

Zestaw na Podprogram 2020  artykułów spożywczych obejmuje (na jedną osobę):

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
   1. Groszek z marchewką 8 0,4                3,20  kg
   2. Koncentrat pomidorowy 7 0,16 1,12 kg
   3. Buraczki wiórki 4 0,35 1,40 kg
   4. Powidła śliwkowe 5 0,3 1,50 kg
   5. Mus jabłkowy 2 0,72 1,44 kg

6.

Fasolka po bretońsku 3 0,5 1,50 kg
   7. Makaron jajeczny świderki 10 0,5 5 kg
   8. Płatki owsiane 2 0,5 1 kg
   9. Ryż biały 2 1 2 kg
 10. Kasza jęczmienna 3 0,5 1,50 kg
 11. Herbatniki maślane 2 0,2 0,40 kg
 12. Mleko UHT 7 1 7 l
 13. Ser podpuszczkowy dojrzewający 4 0,4 1,60 kg
 14. Szynka drobiowa 8 0,3 2,40 kg
 15. Szynka wieprzowa mielona 4 0,3 1,20 kg
 16. Pasztet drobiowy 2 0,16 0,32 kg
17. Filet z makreli w oleju 7 0,17 1,19 kg
 18. Cukier biały 4 1 4 kg
19. Miód nektarowy wielokwiatowy 1 0,5 0,50 kg
 20. Olej rzepakowy 4 1 4 l
         
  Suma 90 opakowań   42,27 kg

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji
w Podprogramie 2020 – nie można jednorazowo odebrać całego zestawu.

 UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!!

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
  • inne warsztaty indywidualne lub grupowe mające na celu aktywizację i włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

Skargi, wnioski, uwagi można składać w Biurze Rady Naczelnej PKPS w Warszawie, tel. (22) 621 58 77, e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl, albo bezpośrednio do koordynatora Programu FEAD, tel. (22) 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl.

Komentarze są wyłączone.